โรงแรมฮิลตัน พัทยา ร่วมรณรงค์ปิดไฟให้โลกพัก “Earth Hour” ประจําปี 2556

This information originated in Thai.

March 23, 2013

พัทยา, ประเทศไทย - โรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกาศร่วมรณรงค์ในโครงการปิดไฟ ห้โลกพักหรือ Earth Hour ประจําปี 2556 โดยจัดให้มีการนับถอยหลัง ณ บริเวณเวลคัมล็อบบี้ ชั้น 1 ของโรงแรมฯ ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. - 21.30 น. ทั้งนี้โรงแรมฯ ยังจัดให้มี การปิดไฟที่ไม่จําเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพร้อมกันกับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อร่วมสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่ง แวดล้อม

โดยในครั้งนี้ โรงแรมฮิลตัน พัทยารวมไปถึงโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตันเวิลด์ไวด์อีกว่า 3,900 แห่ง ได้ร่วมมือกันเพื่อภารกิจดังกล่าวเพื่อให้โลกได้พักอีกทั้งยังเป็นอีกทางหนึ่งในการส่งเสริมจิตสํานึกรักษ์ โลกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย

"พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการปิดไฟให้โลกพักหรือ Earth Hour และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวฮิลตัน พัทยาจะเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนจิตสํานึกในการรักษาสิ่ง แวดล้อมอีกทั้งยังช่วยให้โลกของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความยั่งยืนตลอดไป" มร.ฟิลิปป์ คอร์นเบิร์ก ผู้ จัดการทั่วไปโรงแรมฮิลตัน พัทยากล่าว

สําหรับกิจกรรมในโครงการปิดไฟให้โลกพักหรือ Earth Hour ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยามีดังต่อไปนี้

ได้รับจดหมายเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโรงแรมฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวแทน

โครงการปิดไฟให้โลกพักหรือ Earth Hour ริเริ่มโดยกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF โดยเริ่มขึ้น ครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2550 โดยเมื่อปี 2554 มีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากถึง 2.2 ล้านคน และได้รับการขนานนามให้เป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ฮิลตันเวิลด์ไวด์เป็นหนึ่งในเครือโรงแรมและรีสอร์ทรายใหญ่หลายๆ รายที่เข้าร่วมและเป็นผู้นําในการส่ง เสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกําหนดให้กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นมาตรฐานในการจัดการ โรงแรมฯ โดยเมื่อไม่นานมานี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และระบบ ISO 14001 ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ และด้วยระบบมาตรฐานดังกล่าวนี้เองที่ ทําให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตันเวิลด์ไวด์ทุกแห่งให้การสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมปิดไฟให้โลก พักอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 ไปจนถึงปี 2557 ที่จะร่วมกันลดปริมาณการใช้พลังงานให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงลดปริมาณการใช้น้ําให้ ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 255 ฮิลตันเวิลด์ไวด์ ประสบความสําเร็จในการลดปริมาณการใช้พลังงานได้ กว่า 23.3 % ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไปแล้วถึง 2 ปี

นอกเหนือไปจากนี้ ฮิลตันเวิลด์ไวด์ ยังสามารถประหยัดพลังงานมากกว่า 174 ล้านในต้นทุนการใช้โดย ลดการใช้พลังงานโดยผ่านโครงการที่ชื่อว่า LightStay โดยมีเป้าหมายว่าจะลดปริมาณการใช้พลังงาน ให้ได้ 9.7 เปอร์เซ็นต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ให้ได้ 10.9 เปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงลดปริมาณ การใช้น้ําให้ได้ 7.5 เปอร์เซ็นต์

ฮิลตันเวิลด์ไวด์มีความตระหนึกถึงการอนุรักษ์พลังงานในโลกโดยได้เน้นย้ําให้โรงแรมและรีสอร์ททุกแห่ง ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกแห่งที่มีโรงแรมหรือรีสอร์ท ข อ ง เ ร า ตั้ ง อ ยู ่ โ ด ย ฮิ ล ตั น เ วิ ล ด ์ ไ ว ด ์ ไ ด ้ จั ด ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร Travel with Purpose www.hiltonworldwide.com/corporate-responsibility/sustainably/action ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2554 เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นผ่านทาง 4 เป้าหมายหลัก อาทิ Creating opportunities Strengthening communities Celebrating cultures และ Living sustainably

Contact

ธนินช์รัฐ กลิ่นหอม
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
+66 38 253 028
dhaninrat.klinhom@hilton.com

About Hilton Hotels & Resorts

For nearly a century, Hilton Hotels & Resorts has been proudly welcoming the world's travelers. With 575 hotels across six continents, Hilton Hotels & Resorts provides the foundation for memorable travel experiences and values to every guest who walks through its doors. As the flagship brand of Hilton, Hilton Hotels & Resorts continues to set the standard for hospitality, providing new product innovations and services to meet guests' evolving needs. Hilton Hotels & Resorts is a part of the award-winning Hilton Honors program. Hilton Honors members who book directly through preferred Hilton channels have access to instant benefits, including a flexible payment slider that allows members to choose nearly any combination of Points and money to book a stay, an exclusive member discount that can’t be found anywhere else, free standard Wi-Fi, and digital amenities like digital check-in with room selection and Digital Key (select locations), available exclusively through the industry-leading Hilton Honors mobile app. Begin your journey at www.hilton.com and learn more about the brand by visiting news.hilton.com or following us on Facebook, Twitter and Instagram.