ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา ร่วมทํากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ‘สัปดาห์แห่งการ บริการ Global Week of Service’ เป็นปีที่สองติดต่อกัน

พนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา ร่วมเป็นหนึ่งในจํานวนพนักงานฮิลตันหลายพันคนในกว่า 90 ประเทศใน การจัดกิจกรรมดี ๆ ให้แก่สังคมที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งอยู่ภาย ใต้การดูแลของ

This information originated in Thai.

October 10, 2013

พัทยา ประเทศไทย - เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ ร่วมทํากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเนื่องในงานสัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยจัดให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับองค์กรในท้องถิ่น 3 องค์กร อาทิ มูลนิธิคุณพ่อเรย์และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2556 โดยได้รับความสนใจและการเข้าร่วม กิจกรรมจากพนักงานกว่า 120 ชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรมโดยสังเขป อาทิ การจัดให้มีการสาธิตการทําอาหารและเครื่องดื่มอย่างง่าย โดย เน้นการส่งผ่านทักษะทางด้านการบริการให้กับน้อง ๆ ในมูลนิธิฯ การมอบเงินรายได้จากการขายตุ๊กตา หมีเพื่อการกุศลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในมูลนิธิฯ การเล่นกิจกรรมสันทนาการ รวมไปถึงการแนะนําแบบพี่ สอนน้องเกี่ยวกับงานบริการอันจะนํามาซึ่งโอกาสในการทํางานในอุตสาหกรรมการบริการในอนาคตต่อ ไป

การคืนสิ่งดี ๆ ให้กลับคืนสู่สังคมดังกล่าวข้างต้นนี้ก็เป็นเสมือนอีกหนึ่งแรงผลักดันปณิธานและวัฒนธรรม องค์กรของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านทางโรงแรมและรีสอร์ท 10 แบรนด์หลักกว่า 4000 แห่งทั่วโลก เป็นการเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้ เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองโดยในปีนี้มีกิจกรรมดี ๆ กว่าหลายร้อยกิจกรรมเกิดขึ้นทั่วโลก

“พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นผู้นําในการสรรค์สร้างกิจกรรมดังกล่าวในท้องถิ่นของเรา นอกเหนือกว่านั้น ก็คือการได้ร่วมสนับสนุนฮิลตัน เวิลด์ไวด์ผ่านทางกิจกรรมสัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service นี้ พนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทุกคนพร้อมที่จะเป็นเสมือนพี่ ๆ ของน้อง ๆ ที่จะเป็นผู้ให้โดยมอบองค์ความรู้ ทักษะ คําแนะนําให้กับน้อง ๆ ในท้องถิ่น แน่นอนที่สุดในอนาคตน้อง ๆ ในมูลนิธิฯ ก็อาจจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ดีในสังคมได้“ คุณมนตรี สัตย์ธรรม ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมฮิลตัน พัทยา กล่าว “ในนามของโรงแรมฮิลตัน พัทยา พวกเราขอขอบคุณองค์กรท้องถิ่น ทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลนิธิคุณพ่อเรย์และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งอยู่ภายใต้ การดูแลของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี ที่เป็นองค์กรหลักในปี 2556 นี้ พวกเราหวัง ไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสร่วมสร้างความแตกต่างให้กับสังคมผ่านองค์กรอื่น ๆ ในปีต่อ ๆ ไปด้วยเช่น กัน”

“พวกเราอยากขอบคุณโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่ได้มองเห็นความสําคัญของการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เด็ก ๆ ทุกคนที่มูลนิธิฯ รู้สึกปลาบปลื้มและมีกําลังใจ สิ่งนี้เองที่จะจรรโลงให้พวกเขาก้าวเข้าไปสู่สังคม อย่างมั่นใจและเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนอนาคตในภายภาคหน้า” คุณรัชดา ชมจินดา ผู้อํานวย การ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี

“พวกเรารู้สึกยินดีที่องค์กรท้องถิ่นอย่างโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ผ่านทาง กิจกรรมต่าง ๆ แน่นอนที่สุดว่าการเกิดขึ้นของความร่วมมือและการช่วยเหลือกันในครั้งนี้จะเป็นนิมิตร หมายอันดีในการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นของเราต่อไป” บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณ พ่อเรย์และรองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการกล่าว

สัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประจําปีที่ ใหญ่ที่สุดของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ที่มีจํานวนพนักงานสมัครใจเข้าร่วมทั่วโลก โดยร่วมกันผลักดันปณิธาน และวัฒนธรรมองค์กรของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ในการคืนสิ่งดี ๆ สู่สังคมมีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.youtube.com/watch?v=gAGjV-6MJZA7hd=1

ในระหว่างจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service พนักงาน ของโรงแรมและรีสอร์ทต่าง ๆ ของฮิลตัน เวิลด์ไวด์จะมีการแบ่งปันภาพถ่าย กิจกรรมและเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารอาทิเว็บไซต์ www.hiltonworldwide.com/serve ฮิลตันเวิลด์ไวด์เฟซบุคแฟน เพจ Hilton Worldwide Facebook ทวิตเตอร์ @HiltonWorldwide เป็นต้น

ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีเริ่มแรกของสัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service มีพนักงานทั่วโลกกว่า 800 คน ในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ กว่า 600 แห่งได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ กว่า 401 กิจกรรมโดยทุกกิจกรรมเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนเห็นถึงความสําคัญแห่งการ สร้างสรรค์สังคม Travel with Purpose โดยการสร้างความแตกต่างและโอกาสให้เกิดขึ้น creating opportunities, strengthening communities, celebrating cultures and living sustainably ซึ่งในปีนี้ เองฮิลตัน เวิลด์ไวด์หวังไว้ว่าจะมีกิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นกว่า 1200 กิจกรรมทั่วโลก

About Father Ray Foundation and Redemptorist Foundation for People with Disabilities (Mahatai)
The Father Ray Foundation provides a home, an education, nutritious meals, medical assistance and the opportunity for children and students to reach their full potential and become independent and decent members of society. The Foundation is now responsible for over 850 young students. The Redemptorist Foundation for People with Disabilities (Mahatai) is a public benefit organization and was established in 2000 by Father Raymond A. Brennan. An initiative to stabilize the Pattaya Redemptorist Vocational School, the Foundation has been operating since 1987 and seeks to promote and develop the quality of life for people with disabilities. For more details, visit www.fr-ray.org and www.mahatai.org

About Child Protection and Development Center (CPDC)
The Child Protection and Development Program is Human Help Network’s response (HHN) to an increasing number of street children in Pattaya and the exploitation and poverty that many of these children suffer from. The Child Protection and Development Center (CPDC) is a central component of this program. The Center aims to provide street children with protection, education and prospects for the future. Visit www.hhnthailand.org/en/projects/ child-protection-and-development-center for more details.

About Travel with Purpose™
Travel with Purpose™ is Hilton Worldwide’s commitment to provide shared value to its business and communities around the world. As the driving strategy for Hilton Worldwide’s corporate responsibility efforts, Travel with Purpose focuses on creating opportunities for individuals to reach their full potential; strengthening local communities where Team Members live, work and travel; celebrating cultures and the power of travel; and living sustainably through the measurement, analysis and improvement of the use of natural resources. Visit www.hiltonworldwide.com/corporate-responsibility for more information.

About Hilton Pattaya
Unique by design and centrally located, Hilton Pattaya rises 34 levels above CentralFestival Pattaya Beach, South East Asia’s largest beachfront shopping complex, with spectacular views North and South over Pattaya Bay and the Gulf of Thailand. Styled with the property’s beachfront location in mind, all Hilton Pattaya rooms and suites feature 180 degrees of unobstructed ocean views with private balconies. This unique position forms the core of Hilton Pattaya’s design concept and philosophy. Panoramic views, high quality design and finishes, and impeccable service play an integral part of the experience that is on offer to both leisure and business travelers. From the moment you arrive you will know that a new standard for style and sophistication has been set. A unique combination of light, textures and finishes create an atmosphere of pure indulgence. Just 90 minutes from Bangkok Suvarnabumi International Airport and with so much luxury to offer, the Hilton Pattaya is your new recreation and business destination of choice. For information, please visit www.pattaya.hilton.com or contact the hotel directly on + 66 (0)3 825 3000.

Contact

เตรียมพร้อม กลิ่นหอม
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
+66 38 253 028
treamprom.klinhom@hilton.com

About Hilton

Hilton (NYSE: HLT) is a leading global hospitality company, with a portfolio of 14 world-class brands comprising more than 5,300 properties with more than 863,000 rooms, in 106 countries and territories. Hilton is dedicated to fulfilling its mission to be the world’s most hospitable company by delivering exceptional experiences – every hotel, every guest, every time. The company's portfolio includes Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. The company also manages an award-winning customer loyalty program, Hilton Honors. Hilton Honors members who book directly through preferred Hilton channels have access to instant benefits, including a flexible payment slider that allows members to choose exactly how many Points to combine with money, an exclusive member discount that can’t be found anywhere else, and free standard Wi-Fi. Visit newsroom.hilton.com for more information and connect with Hilton on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, and YouTube.