ฮลตน พทยา เชญชมงานแสดงพลนานาชาตเมองพทยา ประจป 2558

This information originated in Thai.

October 27, 2015

พทยา ประเทศไทย - โรงแรมฮลตน พทยา ชวนชมงานแสดงพลนานาชาตเมอง พทยา ประจป 2558 พรอมนเสนอโปรโมชนสดพเศษในหองอาหารและบารของโรงแรมฯ เพอให ลกคาไดชมพลไฟสดอลงการ ระหวางวนศกรท 27 และวนเสารท 28 พฤศจกายน 2558

อมอรอยกบบฟเฟตอาหารนานาชาตพรอมชมพลไฟทเอดจ ชน 14
ชมพลไฟเคลาบรรยากาศววทะเล พรอมอมไปกบดนเนอรบฟเฟตนานาชาต ราคาสทธทานละ 2,200 บาท ไวนบฟเฟตราคาสทธทานละ 1,350 บาท เรมตงแตเวลา 18.00 น – 23.00 น.

จองมมโปรดชมววพลไฟตรงหนาทดรฟท ชน 16
รวมชมพลไฟกบเหลาผองเพอน ณ จดชมววทดรฟท ชน 16 ราคาสทธเพยงทานละ 1,950 บาท ราคารวม แพคเกจเครองดม ไวน เบยร เครองดมประเภทสปรต และซอฟทดรงค ตงแตเวลา 19.00 น. – 23.00 น.

บารบควบฟเฟตบนจดชมววซนเดค ชน 16
ชวงเวลาพเศษทคณและครอบครวจะไดสมผสกบความตระการตาของเทศกาลพลนานาชาตบนจดชมวว ทสวยทสดหนาหาดพทยา พรอมอมอรอยไปกบบารบควบฟเฟตทคดสรรวตถดบระดบพรเมยม ราคา สทธทานละ 2,750 บาท ตงแตเวลา 18.00 น. – 23.00 น.

สมผสประสบการณเหนอระดบ ณ จดชมววทะเลพทยาแบบ 180 องศา ทฮอไรซน ชน 34
ชมพลไฟแบบไกลสดตาทชนดาดฟาของโรงแรมฯ สมผสประสบการณเหนอระดบไดทงบรเวณอนฟนต บารดานนอกและบรเวณโถงดานใน ฮอไรซนเสนอเซทเมนสดพเศษ ราคาสทธทานละ 2,800 บาท ตงแต เวลา 18.00 น. – 23.00 น. แพคเกจเครองดม (รวมไวน เบยร เครองดมประเภทสปรตและซอฟทดรงค) ราคาสทธทานละ 2,400 บาท ตงแตเวลา 21.00 น. เปนตนไป

สรองทนงหรอสอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท โทรศพท +66 (0)38 253 000 หรออเมล Bkkhp_pattaya_festive@hilton.com.

About Hilton Pattaya
Unique by design and centrally located, Hilton Pattaya rises 34 levels above CentralFestival Pattaya Beach, South East Asia’s largest beachfront shopping complex, with spectacular views North and South over Pattaya Bay and the Gulf of Thailand. Styled with the property’s beachfront location in mind, all Hilton Pattaya rooms and suites feature 180 degrees of unobstructed ocean views with private balconies. This unique position forms the core of Hilton Pattaya’s design concept and philosophy. Panoramic views, high quality design and finishes, and impeccable service play an integral part of the experience that is on offer to both leisure and business travelers. From the moment you arrive you will know that a new standard for style and sophistication has been set. A unique combination of light, textures and finishes create an atmosphere of pure indulgence. Just 90 minutes from Bangkok Suvarnabumi International Airport and with so much luxury to offer, the Hilton Pattaya is your new recreation and business destination of choice. For information, please visit www.pattaya.hilton.com or contact the hotel directly on + 66 (0)3 825 3000.

Contact

Parapa Teerasoontornkul
Hilton Pattaya
+66 038 253 028
parapa.teerasoontornkul@hilton.com

About Hilton Hotels & Resorts

For nearly a century, Hilton Hotels & Resorts has been proudly welcoming the world's travelers. With 575 hotels across six continents, Hilton Hotels & Resorts provides the foundation for memorable travel experiences and values to every guest who walks through its doors. As the flagship brand of Hilton, Hilton Hotels & Resorts continues to set the standard for hospitality, providing new product innovations and services to meet guests' evolving needs. Hilton Hotels & Resorts is a part of the award-winning Hilton Honors program. Hilton Honors members who book directly through preferred Hilton channels have access to instant benefits, including a flexible payment slider that allows members to choose nearly any combination of Points and money to book a stay, an exclusive member discount that can’t be found anywhere else, free standard Wi-Fi, and digital amenities like digital check-in with room selection and Digital Key (select locations), available exclusively through the industry-leading Hilton Honors mobile app. Begin your journey at www.hilton.com and learn more about the brand by visiting news.hilton.com or following us on Facebook, Twitter and Instagram.